Privacy policy voor bezoekers van onze site 

Wij ontvangen gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. Zoals cookies. Zodat u gebruik kunt maken van een gebruiksvriendelijke website, en ‘‘Een nieuwe Liefde’’ met het monitoren van ‘het bezoekgedrag’ haar website kan verbeteren, waar nodig. 

U wordt in de gelegenheid gesteld om op onze website formulieren in te vullen zoals een contactformulier en een vragenlijst (wanneer u wilt reageren op een cliëntprofiel). In deze formulieren wordt gevraagd naar uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en naar uw e-mail adres.
In het geval van de questionnaire naar aanvullende, relevante informatie.
Deze informatie wordt niét opgeslagen in een online database. De informatie verstrekt aan ‘‘Een nieuwe Liefde’’ is bestemd voor cliënten en kandidaten die daar uitdrukkelijke toestemming voor hebben verleend. Heeft u vragen over ons privacy beleid kunt u te allen tijde contact opnemen via info@eennieuweliefde.nl 

Privacy policy voor cliënten en kandidaten 

Uitsluitend van toepassing op diegenen die op het questionnaire uitdrukkelijke toestemming hebben verleend aan ‘‘Een nieuwe Liefde’’ om hun persoonsgegevens op te laten nemen in de database. Uw gegevens worden dus niet automatisch in onze database opgenomen, wanneer u een vragenlijst via onze website instuurt.

Gedurende de periode waarin de opdracht tot het vinden van een (potentiële) partner door ‘‘Een nieuwe Liefde’’ wordt uitgevoerd, wordt de identiteit van zowel de cliënt als de kandidaten behandeld met de grootst mogelijke discretie. ‘‘Een nieuwe Liefde’’ streeft ernaar om een professionele relatie te onderhouden met haar cliënten en kandidaten waarin ‘discretie’ een centrale rol speelt. Wij werken niet met een openbare, voor anderen toegankelijke, databank.
Wilt u weten welke gegevens wij opvragen van cliënten/kandidaten? Mail ons, en wij sturen u op verzoek een questionnaire. 

Alle gegevens blijven te allen tijde anoniem voor derden, zo óók voor de cliënt/ kandidaat onderling. Pas na uitdrukkelijke toestemming van cliënt/ kandidaat worden gegevens (anoniem) kenbaar gemaakt aan de cliënt/ kandidaat. Tijdens de looptijd van de opdracht zal ‘‘Een nieuwe Liefde’’ de cliënt/ kandidaat immer anonieme informatie verschaffen. ‘‘Een nieuwe Liefde’’ ziet erop toe dat met de verstrekte informatie discreet wordt omgegaan (ondersteund door een wederzijdse geheimhoudingsverklaring) en deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het vervullen van de match waarvoor opdracht aan ‘‘Een nieuwe Liefde’’ is verstrekt. De ontvangen informatie dient meteen door de cliënt/ kandidaat vernietigd te worden, indien dit niet tot een match heeft geleid. ‘‘Een nieuwe Liefde’’ heeft de nadrukkelijke toestemming van de cliënt en van elke kandidaat nodig om hen bij elkaar te introduceren. In het stadium voorafgaand aan de introductie, zoals bijvoorbeeld bij de periodieke voortgangsrapportage die cliënten ontvangen, zullen de kandidaten uitsluitend met initialen worden vermeld. Alle correspondentie (zowel digitaal als analoog) wordt door ‘‘Een nieuwe Liefde’’ aangeduid als “vertrouwelijk”. Mocht een reactie van een kandidaat op een zoekopdracht niet leiden tot een match, dan worden deze gegevens (mits daarvoor toestemming is verkregen) in de besloten database bewaard (zie beveiliging gegevens). Kandidaten kunnen uiteraard op ieder gewenst moment, een e-mail sturen om zich te laten uitschrijven. Alle gegevens zullen dan verwijderd c.q. vernietigd worden. 

Een compleet dossier van cliënt/ kandidaat dat wordt opgeslagen in de besloten database bevat de volgende documenten: de ingevulde vragenlijst/aanmelding via de website (zoals hierboven vermeld), een aanvullende vragenlijst t.b.v. het persoonlijke interview, een gespreksverslag van ditzelfde interview, en evt. ‘aantekeningen’ die relevant zijn voor (de voortgang van) de procedure. Vertrouwelijke zaken blijven uiteraard vertrouwelijk. Uitsluitend Joanneke Raadsen heeft toegang tot de database en tot het complete dossier van cliënten/kandidaten. Er is op grond van de privacy wetgeving geen concrete ‘bewaartermijn’ voor gegevens vastgelegd. ‘‘Een nieuwe Liefde’’ hanteert een flexibele bewaartermijn met als vaste stelregel dat gegevens van zowel cliënten als kandidaten automatisch worden verwijderd indien er gedurende een periode van TWEE JAAR (aaneengesloten) geen contact heeft plaats gevonden tussen cliënt/kandidaat en ‘‘Een nieuwe Liefde’’, t.b.v. de dienstverlening. En er eerder (binnen deze termijn van twee jaar) geen verzoek is gedaan tot uitschrijving, zoals in voorgaande alinea beschreven. Datebase search: Als ‘‘Een nieuwe Liefde’’ van mening is dat een kandidaat uit de database zou kunnen matchen met een nieuwe zoekopdracht (cliënt), dan nemen zij vooraf contact op of betreffende kandidaat ook aan deze searchopdracht zou willen deelnemen. Ook in dat geval geldt dat uitsluitend ná toestemming de kandidatuur (anoniem) kenbaar wordt gemaakt aan de cliënt. Nimmer wordt door ‘‘Een nieuwe Liefde’’, zonder uitdrukkelijke toestemming gegevens verstrekt aan derden.

Beveiliging gegevens:

‘‘Een nieuwe Liefde’’ respecteert de privacy van haar cliënten en kandidaten en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de database van ‘‘Een nieuwe Liefde’’. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van ‘‘Een nieuwe Liefde’’. ‘‘Een nieuwe Liefde’’ heeft verder haar systemen beveiligd tegen verlies en/ of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de stand van de techniek. ‘‘Een nieuwe Liefde’’ kan echter (ondanks deze maatregelen) niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, als gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan ‘‘Een nieuwe Liefde’’.

Een klacht over privacy schending:

Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid ook telefonisch of schriftelijk contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Een klacht indienen kan via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap Daarnaast heeft u steeds het recht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wijziging van deze privacy policy ‘‘Een nieuwe Liefde’’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Elke aanpassing zal op de website van ‘‘Een nieuwe Liefde’’ worden gepubliceerd. 

Privacy policy van ‘‘Een nieuwe Liefde’’, laatst gewijzigd op 1/1/2023