Disclaimer

Een nieuwe Liefde besteedt constant zorg en aandacht aan deze website, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logos, waren-en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij een nieuwe Liefde en worden beschermd door auteursrecht, merkenrechten/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot de site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een nieuwe Liefde.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een nieuwe Liefde zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Een nieuwe Liefde geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Een nieuwe Liefde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Ook is Een nieuwe Liefde niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.